Algemene voorwaarden

HECO Vleesspecialiteiten – Eenmanszaak – Nieuweweg 67B, 6744 PL Ederveen – KvK-nummer: 69785791 – BTW-nummer: NL168895092B02 – IBAN: NL75RABO0323791689 – E-mail: info@hecovleesspecialiteiten.nl – Tel: 06 15 060 782.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “opdrachtgever”: degene die aan HECO Vleesspecialiteiten de opdracht verstrekt tot het organiseren van HECO Vleesspecialiteiten evenementen, feesten, borrels, recepties danwel degene die opdracht verstrekt aan HECO Vleesspecialiteiten tot het leveren van levensmiddelen in de meest ruime zin, waaronder, echter niet beperkt tot, het leveren van maaltijden, wijn, delicatessen, (non)alcoholische dranken, zuivel, fruit, brood, groenten e.d. (hierna: de Diensten) danwel aan HECO Vleesspecialiteiten verzoekt ter zake een offerte c.q. prijsopgave uit te brengen.

“overeenkomst”: de overeenkomst waarbij HECO Vleesspecialiteiten zich jegens de opdrachtgever verbindt te harer behoeve één of meer Diensten te verzorgen op het aangegeven tijdstip en de afgesproken locatie tegen de afgesproken prijs.
“hulppersoon”: degene die zich individueel of in groepsverband heeft verbonden deel te nemen aan of een bijdrage te leveren aan de activiteiten.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen de opdrachtgever en HECO Vleesspecialiteiten gesloten overeenkomst van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen bindend tussen partijen indien zij expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Alle aanbiedingen en/of offertes door HECO Vleesspecialiteiten, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Alle aanbiedingen en/of offertes door HECO Vleesspecialiteiten gelden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.6 HECO Vleesspecialiteiten is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van de grondstoffen en/of bij derden in te kopen diensten, en/of van overheidswege een verhoging hebben ondergaan. Daarnaast is HECO Vleesspecialiteiten gerechtigd de overeengekomen prijzen van de nog te leveren Diensten en goederen in de meest ruime zin te verhogen indien het spoedeisend karakter van de overeenkomst dusdanig is dat dit additionele kosten voor HECO Vleesspecialiteiten met zich meebrengt. Levering binnen 1,5 uur wordt geacht een opdracht met spoedeisend karakter te zijn danwel binnen 24 uur, indien het de organisatie van evenementen, feesten, borrels, recepties, e.d. betreft.

2.7 Indien HECO Vleesspecialiteiten in het kader van de overeenkomst additionele kosten maakt omdat de overeenkomst een spoedeisend karakter heeft, zal HECO Vleesspecialiteiten bedoelde kosten integraal doorbelasten.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van HECO Vleesspecialiteiten aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.

3.2 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand zodra de bevestiging van de opdrachtgever van de offerte c.q. de aanbieding door HECO Vleesspecialiteiten schriftelijk is aanvaard.

3.3 Na ontvangst van de schriftelijk door HECO Vleesspecialiteiten vastgelegde overeenkomst zorgt de opdrachtgever ervoor dat HECO Vleesspecialiteiten binnen 7 dagen na dagtekening in het bezit komt van een door haar of namens haar ondertekend exemplaar van de overeenkomst.

3.4 HECO Vleesspecialiteiten is gerechtigd de kosten van het vervaardigen van een offerte c.q. het doen van een prijsopgave bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Vergunningen

4.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle in het kader van de Diensten benodigde vergunningen.

Artikel 5: Meerwerk

5.1 HECO Vleesspecialiteiten is gerechtigd de kosten van meerwerk c.q. wijzigingen in de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Diensten

6.1 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties van HECO Vleesspecialiteiten.

6.2 De Opdrachtgever zal bevorderen dat alle benodigde goederen, indien overeengekomen
met – eventueel – ondersteunend personeel en alle andere zaken die voor de Diensten benodigd zijn een op een door HECO Vleesspecialiteiten aangegeven dag en tijdstip gereed staan.

6.3 De opdrachtgever draagt zorg voor:
a. de aanwezigheid van een deugdelijke locatie/ ruimte, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat HECO Vleesspecialiteiten een locatie/ruimte voorstelt.
b. voldoende beveiligde en geaarde stroomvoorzieningen;
c. al hetgeen voor de uitvoering van de levering van de Diensten benodigd is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat HECO Vleesspecialiteiten daarvoor zorgdraagt.

Artikel 7: Betaling

7.1 De opdrachtgever dient de facturen van HECO Vleesspecialiteiten danwel hetgeen zij uit hoofde van ontbinding zoals omschreven in artikel 2.7 aan HECO Vleesspecialiteiten verschuldigd is binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur integraal te voldoen zonder dat een beroep op verrekening kan worden gedaan, tenzij anders is overeengekomen volgens de offerte. Contant of per pin betalen is mogelijk bij levering.

7.2 De opdrachtgever is eveneens het volledige factuurbedrag verschuldigd ingeval niet geleverd wordt vanwege een niet-tijdige afzegging aan de zijde van de opdrachtgever, dat wil zeggen 48 uur voor levering van de Diensten. In het geval van een tijdige afzegging van de opdracht is de opdrachtgever in ieder geval de reeds gemaakte kosten verschuldigd.

7.3 De opdrachtgever is in het geval als bedoeld in 10.4 niet gerechtigd de verschuldigdheid van het overeengekomen honorarium te verrekenen of anderszins niet te betalen.

7.4 Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna de opdrachtgever de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand verschuldigd is over het volledige factuurbedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten voor invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht om de reële kosten te vorderen, indien deze hoger zijn.

7.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, is iedere opdrachtgever afzonderlijk jegens HECO Vleesspecialiteiten hoofdelijk voor het geheel van de verschuldigde bedragen aansprakelijk.

7.7 De opdrachtgever is zonder toestemming van HECO Vleesspecialiteiten niet bevoegd rechtstreeks betalingen te verrichten aan de door HECO Vleesspecialiteiten ingeschakelde derden, indien er voorzover rechtstreekse betaling plaatsvindt, is de opdrachtgever in geen geval rechtsgeldig jegens HECO Vleesspecialiteiten gekweten.

7.8 De opdrachtgever is eveneens het overeengekomen bedrag verschuldigd ingeval een klacht, als bedoeld in artikel 10, onredelijk laat wordt ingediend alsmede goederen te laat retour worden gestuurd.

Artikel 8: Tekortkoming/overmacht

8.1 Iedere tekortkoming van de zijde van de opdrachtgever geeft HECO Vleesspecialiteiten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.2 Indien de levering van de Diensten door overmacht niet op de overeengekomen plaats en tijd kan plaatsvinden, zal HECO Vleesspecialiteiten zo spoedig mogelijk daarvan aan de opdrachtgever melding doen en bevorderen dat de levering van de Diensten elders doorgang vindt, tenzij de opdrachtgever tijdig, dat wil zeggen minimaal 48 uur vóór de geplande levering van de Diensten, aan HECO Vleesspecialiteiten laat weten daarop geen prijs te stellen.

8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, en vordering zoals gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 136/ 1981;
b. ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever;
c. het niet of niet tijdig voldoen aan verplichtingen door degenen van wie HECO Vleesspecialiteiten | HECO Vleesspecialiteiten voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat zij betaling van de overeengekomen prijs kan weigeren danwel terugbetaling kan verlangen van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

9.2 HECO Vleesspecialiteiten is te allen tijde gerechtigd in geval van overmacht als omschreven in artikel 8 de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 In geen geval is HECO Vleesspecialiteiten, behoudens opzet danwel daaraan grenzende grove schuld, aansprakelijk voor de uit overmacht c.q. toerekenbare tekortkoming voortvloeiende schade.

10.2 HECO Vleesspecialiteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van geldige vergunningen en documenten van welke aard dan ook van door haar ingeschakelde derden.

10.3 HECO Vleesspecialiteiten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever uitgenodigd publiek, behoudens indien en voorzover de eventueel door HECO Vleesspecialiteiten afgesloten verzekering tot uitkering komt; alsdan zal het bedrag van de aansprakelijkheid van HECO Vleesspecialiteiten beperkt zijn tot het bedrag dat onder voornoemde verzekering tot uitkering komt.

10.4 HECO Vleesspecialiteiten is niet aansprakelijk voor mogelijke tekortkomingen, van welke aard dan ook, echter met name indien er sprake is van te late leveringen, indien de overeenkomst een spoedeisend karakter draagt. Partijen kunnen in redelijkheid schriftelijk nader overeenkomen wanneer een overeenkomst
een spoedeisend karakter draagt, naast het gestelde in 2.6.

10.5 Iedere schade die door de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden danwel door het publiek wordt toegebracht aan HECO Vleesspecialiteiten, het ondersteunend personeel en/of de zaken die in het kader van de activiteit worden gebruikt, komt voor rekening van de opdrachtgever.

10.6 De opdrachtgever vrijwaart HECO Vleesspecialiteiten voor alle aanspraken van derden voorzover deze voorvloeien uit handelingen van de opdrachtgever, door haar ingeschakelde derden en/of het publiek.

Artikel 11: Klachtenprocedure

11.1 Klachten betreffende geleverde diensten en/of goederen dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering van de Diensten schriftelijk te worden ingediend bij HECO Vleesspecialiteiten.

11.2 In ieder geval is als laat aan te merken nadat de geleverde diensten en/of goederen afgenomen en/of verbruikt zijn, alsdan worden de klachten niet in behandeling genomen.

11.3 Naar aanleiding van een gegronde klacht dienen de goederen voorzover mogelijk ongebruikt binnen 24 uur retour afzender te worden gestuurd.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op de overeenkomst tussen HECO Vleesspecialiteiten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen HECO Vleesspecialiteiten en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.